COURSESChương trình
Đi tượng hc
Hình thc hc
   FIA - Nn tng Kế toán
- Hc sinh tt nghip THPT
- Sinh viên không phi chuyên ngành kế toán, kim toán
   Bán thi gian
(bui ti, cui tun)
   ACCA – Văn bng Kế toán Công chng Anh quc
- Sinh viên chuyên ngành kế toán, kim toán
- Sinh viên đã tt nghip (tt c chuyên ngành)
   Bán thi gian
(bui ti, cui tun)
   OBU – Bng c nhân chuyên ngành Kế toán ng dng Đi hc Oxford Brookes Anh Quc
- Hc sinh tt nghip THPT 
   Toàn thi gian
(ban ngày, trong tun)
CFA – Chng chỉ Phân tích và Đầu tư Tài chính của Mỹ
- Sinh viên năm cuối 
- Người đang đi làm
Bán thời gian (chỉ học thứ 7, chủ nhật)